Forsikring: Leieren belastes 4% (borerigger 7%) av bruttoleien som dekker: Brann og tyveri. Leierens ansvar er begrenset oppad til kr. 20.000,- (selvassuranse). Leieren må påse at maskinen er låst!

1. Det beregnes 22 dager pr. Mnd. Leiebeløpet skal forskuddsbetales med 1 mnd. Betales ikke leien i rett tid, har utleieren rett til å kreve maskinen tilbakelevert.
2. Leietiden regnes fra den dag maskinen leveres fra vårt lager til og med den dagen den blir tilbakelevert, og etter at eventuelle sluttreparasjoner er utført.
3. Leieren holder selv brensel og filtre som er forskrevet for maskinen, og skal påse at smøring og oljeskift blir foretatt til de fastsatte tider.
4. All skade som påføres maskinene i leietiden, enten det skylder han selv, hans underordnede, tredjemann eller hendig uhell, skal belastes leieren.
5. Maskinen er brann- og tyveriforsikret av utleier/eier.
6. Maskinene er utlevert i renvasket, driftsklar stand og med full dieseltank.
7. Leieren har ikke rett til fremleie, og må ikke bruke maskinene mer enn 8 timer pr. døgn utenat tillatelse er innhentet. Hvis den brukes 2 eller 3 skift pr. døgn. heves leien med 60%, respektive 100%.
8. Frakt betales/ordnes av leieren.
9. På tilsmussede maskiner vil rengjøring bli anført.
10. For ekstra slitasje forårsaket av sand- og borestøv eller andre urenheter, blir å belaste leieren.
11. Utleieren fritar seg for tap som leieren påføres ved driftstans eller annen skade som direkte eller indirekte er forårsaket av leiemaskinene.
12. I henhold til denne avtale leier De av oss ovenstående maskin på betingelser som er angitt. Vi ber Dem vennligst bekrefte avtalen ved å returnere det ene eksemplaret av kontrakten i undertegnet stand.
13. Brytes avtalt langtidsleie med inngått spesialpris, betales ordinær leie.